QUY TRÌNH DÀNH CHO CÂY SẦU RIÊNG

08/05/2014 4:19:55 CH
QUY TRÌNH DÀNH CHO CÂY SẦU RIÊNG

 RA HOA SAÀU RIEÂNG NGHÒCH VUÏ

(AÙp duïng cho caây 6 tuoåi)

Phuïc hoài caây sau khi thu hoaïch (sau khi caét traùi 95%):

 

Laøm coû, veä sinh vöôøn vaø ñi phaân nhö sau:

v  Boùn phaân laàn 1 troän hoãn hôïp goàm:

-         {100 g Saùt Truøng Ñaát + 20kg Höõu Cô + 1kg Ure + 1kg DAP} raûi 1 goác.

-         Töôùi 2kg Eco-Blue 27.17.7 sau ñoù veùt mương boài sình 1-2cm ñeán khi sình khoâ nöùt ra môùi töôùi.

-         Phun Eco – Ñeû Nhaùnh ñeå ñoït ra map vaø khaùng saâu beänh.

v  Phun  baûo veä ñoït: Ngöøa rầy, reäp haïi ñoït vaø laù non

-         Laàn 1 khi ñoït vöøa nhuù:  {Thuoác dieät rầy + Hoa Ñaø}- Laàn 2 khi ñoït daøi 2-3 cm – Laàn 3 khi laù chuyeån sang maøu baùnh teû.

v  Boùn phaân laàn 2 sau 35 – 40 sau khi boài sình:

-         Töôùi hoãn hôïp {1.5 kg DAP + 3 kg Blue 15.10.15} cho 1 goác.

Chuù yù: Khi thaáy laù côi töôïc cuoái giaø pha 30gam KaFuVic 10.60.15 töôùi vaøo goác vaø tieán haønh ñaäy baït Nilon.

 

Böôùc 1: Caûm öùng ra hoa vaø phaân hoùa maàm hoa

 

v  Caûm öùng ra hoa:

-  Sau khi ñaäy baït Nilon xieát nöôùc  phun Paclo 120 gam/16 lít nöôùc.

v  Phaân hoùa maàm hoa:

-  7 ngaøy sau khi phun Paclo tieán haønh pha 1kg KaFuVic 10.60.15 cho 150 lít  nöôùc phun 2- 3 laàn caùch nhau 7 ngaøy phun 1 laàn. (tröôøng hôïp caây sung quaù keát hôïp MKP ñeå chaën ñoït)

Böôùc 2: Thuùc nhuù maàm hoa vaø chuyeån maàm hoa.                                                  

 

v  Ñaùnh thöùc maàm hoa, giuùp caây mau nhuù maét cua:

-         Phun Eco – Chuyeån Maàm

v  Phaân hoùa maàm hoa:

-         7 ngaøy sau khi phun Paclo tieán haønh pha 1kg KaFuVic 10.60.15 cho 150 lít  nöôùc phun 2- 3 laàn caùch nhau 7 ngaøy phun 1 laàn. (tröôøng hôïp caây sung quaù keát hôïp MKP ñeå chaën ñoït)

 

Böôùc 3: Thuùc hoa bung ñoàng loaït, saùng maét cua taêng ñaäu traùi

v  Bung hoa ñoàng loaït vaø saùng maét cua:

-         Phun {Eco – Voït Hoa + Eco –BoCanxi}

v  Bí quyeát choáng rng traùi laø laøm ñoït bung cuøng hoa:

-         Phun ( Eco – Ñeû Nhaùnh + Eco – Voït Hoa) taêng lieàu gaáp 1,5 laàn höôùng daãn söû duïng.

-         Khi đcaây ñaäu traùi maø vaãn bung töôïc phun KaFuVic 10.60.15

Boùn phaân nuoâi traùi:

v  Khi traùi baèng tröùng gaø:

-         Töôùi {2 - 3kg Blue 15.10.5 + Raûi 100 gam Naêng Löôïng Xanh} cho 1 goác

Hoaëc troän (3,7 kg Ure + 11 kg Laân + 5kg K2SO4 + 0.3 kg MgSO4) raûi quanh taùn cho 7 goác.

 

 

 v  Tröôùc khi thu hoaïch 1 thaùng

-         Töôùi {2 - 3kg Blue 15.10.5 + Raûi 1 kg KNO3} cho 1 goác

Hoaëc troän (3 kg NPK 16.16.8 + 1.5 kg  K2SO4 ) cho 1 goác