Sứ mạng & Tinh Hoa

31/10/2013 11:20:38 SA
Sứ mạng & Tinh Hoa

I.      Sứ mạng:

 • Theo đuổi sự hoàn hảo của sản phẩm

 •  Làm giàu cho cuộc sống bà con nông dân.

   

   

   

II.      Giá trị cốt lõi: 

 • Khát vọng vương mình ra đại dương

 •  Mang tinh hoa vào từng sản phẩm

 • Tạo giá trị và phát triển bền vững